Leviatan sistem prodaje

Dizajniran je integrisani sistem maloprodaje koji je nadvladao ogromne prodajne mreže. Pravilno i efikasno upravljanje prodajnim mrežama predstavlja znaèajan izazov. Oslanjanje na ovu metodu omoguæava menadžerskom osoblju da pristupi podacima analize i podacima o upravljanju.

Za obiène ljude, program mora pružiti pozitivan alat koji omoguæava efikasan rad na svim pozicijama. Nadamo se da æemo kroz sistem prodaje implementirati najmodernije izlaze u punom obimu u kancelariji. Imajuæi u vidu naèin na koji smo u tehnologiji raznovrsni za poboljšanje menadžmenta organizacije, poèevši od maloprodaje, preko distribucije, logistike i raèunovodstva, ostajuæi na vodeæoj poziciji. Kroz širok spektar moguænosti, program dobro funkcionira u svim vrstama prodajnih mreža, prikazujuæi se od desetak do nekoliko stotina trgovina. Takoðe se dobro sakuplja u strogim prodajnim arhitekturama. Neogranièeno podruèje rada maloprodajnog sistema daje moguænost servisiranja svih podruèja poslovanja prodajne mreže.

Sastoji se od dodatnih elemenata:

maloprodajni sistem sa širokim i višestrukim granama,Modul Manager, koji je namijenjen za pokretanje,Projekat upravljanja centralnim skladištem i distribucijom, kaže i za najvažnije korištenje uvjeta za voðenje poslovne kampanje.

Program takoðe ima specijalizovani, integrisani finansijski i raèunovodstveni sistem, kao i lièni i platni sistem, èiji je zadatak omoguæiti sveobuhvatno servisiranje cjelokupnih procesa upravljanja maloprodajnom mrežom.

Maloprodajni sistem je i mnogi sadržaji za potrošaèe. Omoguæava mnogo funkcija koje æe olakšati kupovinu. Može se spomenuti niz prednosti multimedijalne samoposlužne stanice za korisnike koji skeniranjem barkodova omoguæuju brzo plaæanje proizvoda.