Bph it sistem

Raèunarski sistemi su jezici elemenata za obradu podataka uz održavanje raèunara. Svaki informacioni sistem ima nekoliko važnih komponenti. Važno je hardver (hardver. Hardver je prvenstveno raèunari, ali prodavnica takoðe može napraviti kamere i skenere, odnosno ureðaje koji posluju izvan saznanja. Scena je takoðe roboti, itd.

Drugi element informacionih sistema je softver (softver. Ovo su jednostavni oglasi u odnosu na informacije i podatke od kojih se zadaci obavljaju pomoæu raèunara. Softver postavljaju programeri. Njihov sluèaj su grafièki i tekstualni urednici, tabele i igre, pa èak i raèunarski virusi. Softver je veoma važan u svim IT sistemima.Naravno, ne smijemo više zaboraviti na sve koji su vidljivi za upravljanje i održavanje programa koji èine redosled IT sistema. Pored toga, važni su organizacioni i informativni elementi. Informativni elementi su prilagoðeni bazama znanja, organizacijskim temama, svim tehnikama i uputstvima koji æe vam omoguæiti da izvuèete iz odreðenog sistema.IT sistemi se danas koriste u oblasti životnih oblasti, pored jedinica i preduzeæa. Oni poboljšavaju svoje biæe i razvijaju kvalitet komunikacije. Mogu se preklapati sa malom primjenom ili imati odvojenu celinu. Najpopularnija IT rešenja koje koriste kompanije su CRM i ERP.CRM je sistem upravljanja odnosima sa muškarcem. Njegov posao je da instaliraju i unaprede odnose sa tim tipom i da naprave marketinšku strategiju kompanije. ERP, ali to je plan planiranja resursa, za koji su prikazani mnogi moduli (jedan od njih sigurno æe živjeti samo u CRM-u. U njega se mogu ukljuèiti: raèunovodstvene aplikacije, programi fakture, HR i programi plaæanja, itd. Moduli prodaje i skladištenja su takoðe poznati.U svakoj kompaniji, IT sistem izgleda malo drugaèiji, jer preduzetnik bira programe koji su njemu veoma znaèajni.